Stanovy Asociace Pracovních Agentur

Článek I.
Název, sídlo a postavení

 1. Název Asociace: Asociace pracovních agentur, zkráceně "APA" (dále jen "Asociace").

 2. Sídlo Asociace je většinou v sídle Člena Asociace, jehož představitel byl zvolen Prezidentem Asociace. Jako takové musí být veřejně vyhlášeno na webových stránkách Asociace a aktuálně uváděno v korespondenci a materiálech Asociace. Sídlem Asociace je Studentská 1770/1, Ostrava-Poruba, 700 32.

 3. Asociace je dobrovolná a nezisková organizace ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, která má právní subjektivitu a může svým jménem zakládat, měnit a rušit právní vztahy.


Článek II.
Cíl a základní úkoly činnosti Asociace

 1. Cílem Asociace je:

  • vyjadřovat, chránit a obhajovat zájmy právnických a fyzických osob, které se zajímají či aktivně působí v oboru " Zaměstnání, zaměstnanost a dočasné pracovní příležitosti"

  • zvýšit informovanost v uvedeném oboru

  • činnost propagační, informační a publikační, vzdělávací, poradenská, konzultační a expertní

  • spolupráce s organizacemi, zabývajícími se otázkami zaměstnání a temporary help

 2. Činnost Asociace je založena na dobrovolné aktivitě, společném zájmu a možnostech jeho Členů.


Článek III.
Členství

 1. Členy Asociace mohou být fyzické i právnické osoby, které se zajímají či aktivně působí v oboru "Zaměstnání, zaměstnanost a dočasné pracovní příležitosti", a které souhlasí s cíli a základními úkoly Asociace. O členství je žádáno písemnou přihláškou. Výše zápisného při vstupu do Asociace a výše ročního příspěvku byla stanovena na 10.000,- Kč. O případných změnách rozhoduje Shromáždění Asociace. V roce vstupu se platí jen zápisné. Členství fyzických i právnických osob musí být potvrzeno písemně Výborem. Členství fyzických i právnických osob může být odmítnuto.

  1.1 Čestným Členem Asociace může být i fyzická či právnická osoba, která bezvýhradně splňuje podmínky pro přijetí Člena a jejíž zásluhy v oboru činnosti Asociace jsou významné. Čestné členství je bezplatné.

 2. Práva a povinnosti Členů Asociace

  2.1 Práva Členů Asociace :

  • dožadovat se naplnění ochrany v souladu s cíli a základními úkoly Asociace,

  • podílet se na práci Asociace

  • zúčastňovat se Shromáždění Asociace,

  • být volen a jmenován do orgánů Asociace,

  • být informován, vznášet náměty a připomínky k činnosti Asociace,

  • účastnit se akcí pořádaných Asociací.

  2.2 Povinnosti Členů Asociace:

  • řídit se stanovami Asociace

  • dodržovat Etický kodex Asociace

  • splatit včas a řádně zápisné

  • platit včas a řádně členské příspěvky

  • neprodleně a prokazatelně sdělit Prezidentovi Asociace změny kontaktních údajů Člena Asociace

  • hájit zájmy a dobré jméno Asociace.

 3. Ukončení členství

  Členství může být ukončeno:

  • na vlastní žádost Člena,

  • vyloučením Člena v případě hrubého porušení Stanov nebo Etického kodexu Asociace, vědomého jednání jímž byla způsobena újma Asociace nebo poškozeno její dobré jméno, o čemž rozhoduje Výbor a Člen má právo se proti němu odvolat ke Shromáždění, jehož rozhodnutí je konečné. V mezidobí do svolání a rozhodnutí Shromáždění musí Člen plnit veškeré své povinnosti.

  • Výborem při neplacení zápisného a členských příspěvků řádně a včas

  • úmrtím Člena,

  • zánikem právnické osoby.

 4. Výbor Asociace má právo přijmout Člena na základě jeho písemné přihlášky. Pokud rozhodne Výbor o nepřijetí, má zájemce o členství právo se proti němu odvolat ke Shromáždění, jehož rozhodnutí je konečné. V mezidobí do svolání a rozhodnutí Shromáždění není zájemce o členství Členem. Výbor Asociace má právo pozastavit členství z výše uvedených důvodů až do nejbližšího zasedání Shromáždění. O definitivním ukončení členství rozhoduje Shromáždění Asociace.


Článek IV.
Organizační struktura Asociace

 1. Orgány Asociace jsou:

  • a) Shromáždění

  • b) Výbor

 2. Shromáždění je ústředním orgánem Asociace, který rozhoduje o všech závažných otázkách Asociace. Schází se minimálně jednou za 3 roky, svolává jej Prezident Asociace. Určuje místo, čas a způsob jednání Shromáždění. V pozvánce předává i návrh bodů programu Shromáždění. Dle potřeby může být svoláno i mimořádné zasedání Shromáždění z podnětu Výboru nebo na základě potvrzené výzvy (elektronické nebo písemné) alespoň 1/2 členů Asociace s platným členstvím. Shromáždění může být vedeno jako osobní jednání za fyzické přítomnosti zástupců členů Asociace, či jimi zmocněných osob, nebo prostřednictvím telekomunikačních audiovizuálních prostředků nebo může být korespondenční, kdy se členové Asociace závazně písemně vyjádří k bodům programu Shromáždění.

 3. Na každém Shromáždění, a to před započetím jeho jednání nebo nejpozději k datu konání Shromáždění, provádí Výbor kontrolu hrazení členských příspěvků. Neuhrazení členských příspěvků na daný rok v termínu do konce ledna daného roku je důvodem k okamžitému pozastavení platného členství v Asociaci s důsledkem nemožnosti svolávat Shromáždění, účastnit se Shromáždění a hlasovat na něm.

 4. Shromáždění zejména:

  • rozhoduje o celkové činnosti Asociace a strategických záměrech,

  • schvaluje Stanovy Asociace, jejich změny a doplňky,

  • stanovuje počet členů Výboru, který musí být lichý

  • volí Výbor z řad zástupců Členů Asociace na funkční období 3 let,

  • rozhoduje o ukončení činnosti Asociace,

  • rozhoduje o výši zápisného a ročního členského příspěvku,

  • schvaluje rozpočet a účetní závěrku.

 5. Výbor je výkonným orgánem Asociace. Ze svého středu volí Prezidenta na funkční období 3 let. Prezident má na veřejnosti právo vystupovat jménem Asociace. Toto právo může být Výborem delegováno i na další členy Výboru. Odvolat Výbor nebo Prezidenta před ukončením funkčního období může pouze Shromáždění, a to alespoň 1/2 hlasů z celkového počtu Členů Asociace s platným členstvím.

 6. Výbor se schází nejméně 1x do roka, případně dle potřeby na základě dohody svých členů. Buď za fyzické přítomnosti členů Výboru nebo prostřednictvím telekomunikačních audiovizuálních prostředků nebo rozhoduje korespondenčním hlasováním. Člen Výboru nemůže být nikým zastoupen. Výbor svolává Prezident. Podpisové právo má Prezident. Prezident může svoje podpisové právo delegovat na některého člena Výboru.

 7. Výbor řídí činnost Asociace v souladu s jeho cíli a základními úkoly, přitom vychází především z námětů, připomínek a návrhů členů Asociace. Výbor rozhoduje o členství v Asociaci.

 8. Pro rozhodnutí Výboru je nutný souhlas nadpoloviční většiny členů Výboru.

 9. Výbor určuje strategii k prosazování zájmů Asociace.

 10. Výbor zajišťuje vedení účetních dokladů a evidence členů.

 11. Člen Výboru má právo rozhodovat v rámci pravomocí, které byly Výboru svěřeny a vyjadřovat se k činnosti členů.

 12. Člen Výboru má povinnost naplňovat rozhodnutí Shromáždění a Výboru Asociace, kterými byl pověřen, pracovat ve prospěch celé Asociace a reprezentovat asociaci navenek ve styku s třetími osobami, organizacemi, státními orgány a institucemi v tuzemsku i zahraničí.

 13. Organizační jednotky Asociace mohou být zřizovány rozhodnutím Shromáždění, které stanoví jejich účel, pravomoci a zodpovědnosti.


Článek V.
Zásady hospodaření

 1. Asociace hospodaří s vlastním majetkem. K zajištění své činnosti využívá zejména následující příjmy:

  • zápisné a roční členské příspěvky,

  • dotace a subvence,

  • výtěžky z vlastní činnosti, zvláště pak z činnosti informační a poradenské

  • sponzorské příspěvky

  • příspěvky na získání akreditací či dalších odborných znalostí

  • účelové příspěvky na propagaci, právní a daňovou podporu

  • granty.

 2. Převažující výdaje Asociace jsou:

  • náklady na odbornou a právní pomoc,

  • náklady na techniku, programové vybavení a jejich provoz,

  • nájemné a služby s tím spojené,

  • administrativní a cestovní náklady,

  • náklady na komunikaci a publicitu.

 3. Za způsob hospodaření Asociace odpovídá Prezident v době svého mandátu. Prezident nebo jím pověřená osoba má právo samostatného jednání s institucemi spojenými s vedením a kontrolou účetnictví. Prezident a členové Výboru přijímají hmotnou odpovědnost v rozsahu svých pravomocí a zodpovědnosti. Kontrola hospodaření je prováděna pravidelně, nejméně jednou ročně, případně častěji podle potřeby posouzené Výborem. Roční uzávěrku prezident zasílá všem Členům Asociace nebo ji elektronicky zveřejňuje.

 4. Asociace nepřebírá závazky za své Členy, za které jsou plně odpovědni jejich statutární představitelé. Rovněž tak Členové vůči Asociaci a ostatním Členům Asociace.


Článek VI.
Zánik Asociace

 1. Asociace ukončí svou činnost způsobem stanoveným v § 12 zákona č. 83/1990 Sb. Při ukončení činnosti Asociace se vypořádají majetkové nároky členů Asociace podle účetní uzávěrky do 2 kalendářních měsíců ode dne ukončení činnosti Asociace.


Článek VII.
Závěrečná ustanovení

 1. Asociace se zakládá na dobu neurčitou.

 2. Stanovy nabývají platnosti dnem schválení Shromážděním.

 3. Asociace má vlastní symboly přijaté Shromážděním. Jde o grafický symbol malých šedých psacích písmen APA s vepsanými malými zelenými tiskacími písmeny APA v jejich středech a pod ním zeleným nápisem velkými tiskacími písmeny ASOCIACE PRACOVNÍCH AGENTUR. Symbol je používán v barevné i černobílé verzi. Členové Asociace mají oprávnění jej uvádět na svých materiálech. Vyobrazení barevné :

 4. Podrobné vymezení vztahů mezi jednotlivými Členy, orgány a představiteli Asociace, jejich kompetence, pravomoci a jiné skutečnosti, mohou upravit další předpisy a směrnice navržené Výborem, které schvaluje Shromáždění Asociace. Všechny schválené dokumenty jsou pak pro Členy a Výbor Asociace závazné. Změnu Stanov Asociace může provést pouze Shromáždění Asociace na návrh Výboru nebo některého z Členů Asociace. Platnost změn Stanov Asociace nastává definitivně až po jejich potvrzení registrací u MV ČR.