Pro zaměstnavatele

Proč využít agenturní zaměstnávání?

Agentury práce jsou poskytovateli služeb. Jako jiné firmy podnikající v oblasti služeb, tak i agentury se snaží prosadit na trhu práce, a to co nejlepšími službami. Agentura práce, pokud poskytuje opravdu komplexní službu šetří čas i finanční prostředky.

Služby agentury práce jsou trojího druhu:
a) zprostředkování zaměstnání
- na základě Vašich pokynů a požadavků Vám agentura práce vybere a dodá uchazeče o Vaši pracovní pozici. Vybraného uchazeče si sami zaměstnáte, je Vaším zaměstnancem. Služba může zahrnout průzkum trhu, předvýběr, výběr, účast na výběrových řízeních, jejich provádění, použití databází agentury práce, školení či tréninky vybraných uchazečů, garanci minimálního počtu odpracovaných měsíců atd.. Agentura si za provedenou službu nechá zaplatit většinou ve výši několika měsíčních hrubých mezd vybraného zaměstnance. Většinou se pro tento druh služby požívají slova jako zprostředkování, recruitment, výběr, nábor atp..
b) dočasné přidělení - na základě Vašich pokynů a požadavků Vám agentura práce vybere a dodá uchazeče o Vaši pracovní pozici. Vybraného uchazeče agentura práce zaměstná se vším, co k tomu náleží a Vám ho zapůjčí na dohodnutou dobu. Není Vaším zaměstnancem, je dočasně přiděleným zaměstnancem. Agentura práce zde zajišťuje veškerou administrativu, veškerou mzdovou agendu a jedinou Vaší starostí jako uživatele je kontrola kvalitu práce pracovníků a potvrzování vykonané práci (buď úkolovou nebo hodinovou). Každý měsíc obdržíte fakturu, kterou je možné zaúčtovat do rozpočtu daného oddělení, které službu využívá. Služba může zahrnout průzkum trhu, předvýběr, výběr, účast na výběrových řízeních, jejich provádění, použití databází agentury práce, školení či tréninky vybraných uchazečů, garanci minimálního počtu odpracovaných měsíců atd.. Agentura si za provedenou službu obvykle nechá zaplatit hodinovou cenu za odpracovanou dobu dočasně přidělených zaměstnanců. Většinou se pro tento druh služby požívají slova jako dočasné přidělení, brigádníci, outsorcing, try & hire atp..
c) konzultační služby z oblasti zaměstnanosti, trhu práce, práva, daní pojistného a souvisejících oblastí - agentura práce Vám poradí buď v rámci dvou výše uvedených služeb nejlepší postupy nebo poskytne jen poradenství dle specifika Vámi řešených problémů. Cena je stanovena individuálně.

Agentury práce, sdružené v Asociaci Pracovních Agentur, podepisují Etický kodex a zavazují se, že budou poskytovat své služby kvalitně a v souladu se zákonem. V případě dočasného přidělování jsou pojištěné proti škodám, způsobeným svými zaměstnanci u uživatele a mají veškeré pracovně-právní vztahy v pořádku. Např. pracovních úrazů dočasně přidělených zaměstnanců uživatel pouze podepíše protokol a vše ostatní řeší agentura. U pracovních agentur sdružených v Asociaci Pracovních Agentur máte jistotu, že služby budou poskytované řádně, včas a na základě smluv, které odpovídají všem zákonným normám.


Není agentura jako agentura

Při výběru agentury práce by jste měli dbát na několik skutečností, které pro Vás mohou být zásadní například při kontrole z Úřadu práce, Správy sociálního zabezpečení či při úrazu dočasně přidělených zaměstnanců. Úřady často zajímá, jak jsou tito de facto brigádníci najímáni a jaký je Váš smluvní vztah s agenturou práce. Nehledě na kontroly, které probíhají u agentur práce a zjištěné nedostatky se mohou dotknout i Vás, jako uživatelů služeb agentur práce.

Jak vybrat správnou agenturu (výňatek ze Zákona o zamětsnanosti) :

Agentura by měla mít platné povolení MPSV ČR, jinak se dopouští (a Vy s ní) nelegálního zaměstnávání. Což si ověříte na webových stránkách www.mpsv.cz, kde najdete i další rady k zaměstnávání osob v ČR. Tam je též uvedeno, které z uvedených 3 služeb smí agentura práce poskytovat. Číslo povolení a datum platnosti by každá agentura práce měla uvádět ve smlouvě s Vámi, lhostejno který druh služby poskytuje. U dočasného přidělování se smlouva s Vámi správně nazývá "Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce k uživateli".

Dočasné přidělování má svá podrobná pravidla. Agentury práce mohou přidělovat pracovníky k uživateli pouze podle §66 Zákona o zaměstnanosti 435/2004 sb. Mezi agenturou a uživatelem musí být uzavřena "Dohoda o dočasném přidělování zaměstnanců agentury práce k uživateli". Na základě této, většinou rámcové smlouvy, je posléze možné dočasně přidělovat libovolný počet brigádníků na libovolně dlouhou dobu. Každé přidělení probíhá na základě konkrétní Dohody o dočasném přidělení nebo jejího dodatku.

Co by měla Dohoda o dočasném přidělení mezi agenturou práce a Vámi, jako uživatelem jejích služeb, obsahovat dle Zákoníku práce:

§ 308

 1. Dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce (§ 2 odst. 5) musí obsahovat

  • a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní občanství, datum a místo narození a bydliště dočasně přiděleného zaměstnance,

  • b) druh práce, kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat, včetně požadavků na odbornou, popřípadě zdravotní způsobilost nezbytnou pro tento druh práce,

  • c) určení doby, po kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat práci u uživatele,

  • d) místo výkonu práce,

  • e) den nástupu dočasně přiděleného zaměstnance k výkonu práce u uživatele,

  • f) informace o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách zaměstnance uživatele, který vykonává nebo by vykonával stejnou práci jako dočasně přidělený zaměstnanec, s přihlédnutím ke kvalifikaci a délce odborné praxe (dále jen „srovnatelný zaměstnanec“),

  • g) podmínky, za nichž může být dočasné přidělení zaměstnancem nebo uživatelem ukončeno před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno; není však možné sjednat podmínky pro ukončení doby dočasného přidělení před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno pouze ve prospěch uživatele,

  • h) číslo a datum vydání rozhodnutí, kterým bylo agentuře práce vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání.

 2. Dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná.
Jaké jsou povinnosti obou smluvních stran :

§ 309

 1. Po dobu dočasného přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele ukládá zaměstnanci agentury práce pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci, uživatel. Uživatel však nesmí vůči zaměstnanci agentury práce činit právní úkony jménem agentury práce.

 2. Agentura práce přiděluje zaměstnance k dočasnému výkonu práce u uživatele na základě písemného pokynu, který obsahuje zejména

   a) název a sídlo uživatele,

   b) místo výkonu práce u uživatele,

   c) dobu trvání dočasného přidělení,

   d) určení vedoucího zaměstnance uživatele oprávněného přidělovat zaměstnanci práci a kontrolovat ji,

   e) podmínky jednostranného prohlášení o ukončení výkonu práce před uplynutím doby dočasného přidělení, byly-li sjednány v dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce [§ 308 odst. 1 písm. g)],

   f) informaci o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách srovnatelného zaměstnance uživatele.

 3. Dočasné přidělení končí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno; před uplynutím této doby končí dohodou mezi agenturou práce a dočasně přiděleným zaměstnancem, popřípadě jednostranným prohlášením uživatele nebo dočasně přiděleného zaměstnance podle podmínek sjednaných v dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce.

 4. Jestliže agentura práce, která zaměstnance dočasně přidělila k výkonu práce u uživatele, uhradila zaměstnanci škodu, která mu vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním u uživatele, má právo na náhradu této škody vůči tomuto uživateli, pokud se s uživatelem nedohodne jinak.

 5. Agentura práce a uživatel jsou povinni zabezpečit, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance. Pokud jsou po dobu výkonu práce pro uživatele pracovní nebo mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance horší, je agentura práce povinna na žádost dočasně přiděleného zaměstnance, popřípadě, pokud tuto skutečnost zjistí jinak, i bez žádosti, zajistit rovné zacházení; dočasně přidělený zaměstnanec má právo se domáhat u agentury práce uspokojení práv, která mu takto vznikla.

 6. Agentura práce nemůže téhož zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce u téhož uživatele na dobu delší než 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Toto omezení neplatí v případech, kdy o to agenturu práce požádá zaměstnanec agentury práce, nebo jde-li o výkon práce na dobu náhrady za zaměstnankyni uživatele, která čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou nebo za zaměstnance uživatele, který čerpá rodičovskou dovolenou.

 7. Mají-li být mezi uživatelem a zaměstnancem agentury práce přijata opatření k vyšší ochraně majetku uživatele, nesmí být tato opatření pro zaměstnance agentury práce méně výhodná než je tomu podle § 252 až 256.

 8. Rozsah agenturního zaměstnávání je možné omezit jen v kolektivní smlouvě uzavřené u uživatele.


Jak se vyhnout nelegální agentuře aneb smluvní vztahy mezi agenturou práce a jejími zaměstnanci (brigádníky), dočasně přidělovanými k uživateli.

Ve smyslu Zákona o zaměstnanosti může agentura práce s dočasně přidělovanými zaměstnanci uzavírat pouze Pracovní smlouvu či Dohodu o pracovní činnosti. Pokud Vám agentura práce nabízí pracovníky, s nimiž uzavírá Dohodu o provedení práce (jejímž důsledkem je díky neplacení zdravotního a sociální pojištění ze zákona pro Vás příjemná nižší hodinová fakturační cena), tak s největší pravděpodobností Vám bude poskytovat služby vlastními zaměstnanci, ne agenturními. A to je v přímém rozporu se Zákonem o zaměstnanosti. Jedná se o jakési kvazi dodávky služeb, které mají zakrýt agenturní zaměstnávání.
Ano, existují práce, které lze vyčlenit zvlášť, zadat je dodavateli a jen zkontrolovat jejich uskutečnění. To zcela odpovídá dodávce prací na základě Smlouvy o dílo. Nejlepším příkladem jsou třeba úklidové práce, kdy ovšem dodávající firma musí mít živnostenský list na provádění úklidu, její zamětnanci převezmou od Vás uklízený úsek či budovu, mají do nich přístup, se svými úklidovými a čistícími prostředky a za dozoru svých vedoucích úklid provedou. Pak lze hovořit o dodávce prací a není nutné používat institut dočasného přidělování.
Se Smlouvou o dílo však určitě nejsou v souladu například práce na pokladnách, práce na linkách nebo s administrativní práce, kdy dočasně přidělení zaměstnanci (brigádníci) plní úkoly zadané Vašimi zaměstnanci jako uživatele a využívají k tomu Vaše pracovní pomůcky jako uživatele.
Pozor! Jako uživatel máte zodpovědnost, že dočasné přidělení probíhá v souladu se Zákonem o zaměstnanosti (agenturní zaměstnávání). Jinak se i Vy, jako zákazník agentury práce, vystavujete riziku pokuty za nelegální zamětsnávání od Státního úřadu inspekce práce v rozmezí od 250.000,- do 10.000.000,- Kč. V případě pochybností se neváhejte obrátit na vedení naší asociace.